Copyright

Tots els continguts de la present pàgina web, incloent-hi, sense caràcter limitatiu, textos, gràfics, imatges, el seu disseny i els drets de propietat intel·lectual que poguessin correspondre als esmentats continguts, així com totes les marques, noms comercials o qualsevol altre signe distintiu són propietat dels seus legítims propietaris, i queden reservats tots els drets sobre aquests.

Queda prohibit qualsevol acte de reproducció dels continguts, en el tot o en una part, amb qualsevol forma o mitjà, sigui mecànic, electrònic, reprogràfic o un altre, així com qualsevol acte de difusió, comunicació pública o distribució, sense la prèvia autorització expressa i per escrit de Sant Andreu Salut Fundació o dels seus legítims propietaris.

Usos prohibits i permesos

Està prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent tot tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, dels elements abans referits, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa dels seus respectius titulars. L’incompliment d’aquesta prohibició podrà constituir infracció sancionable per la legislació vigent.

No obstant, pel seu compte i risc, l’usuari podrà descarregar o realitzar còpies dels elements exclusivament per el seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual de Sant Andreu Salut. En especial, no podrà alterar, modificar o suprimir ni total ni parcialment. En cap cas això significa una autorització o llicència sobre els drets de propietat.

Vincles

Sant Andreu Salut no assumeix cap responsabilitat sobre els vincles externs que, en el seu cas, es poguessin incloure a las seva pàgina web, és per això que l’usuari accedeix exclusivament sota la seva responsabilitat al contingut i en les condicions d’ús que es regeixin en aquests vincles.