Patronat i comitè executiu

El Patronat de la Fundació és l’òrgan superior i de govern de la Fundació. Està format per 12 membres, tots ells persones físiques. El Patronat, com a òrgan de govern, deté totes les facultats necessàries per a la realització de les finalitats fundacionals, entre d’altres i de manera exclusiva:

  • Aprovar la política general de la Fundació i el programa d’actuació.
  • El nomenament i cessament dels membres del Comitè Executiu.
  • El nomenament i cessament, a proposta del Comitè Executiu del Director General.
  • L’aprovació dels comptes anuals de la Fundació.
  • L’autorització de vendre o gravar els immobles de la Fundació.
  • La modificació d’Estatuts.

El Patronat es reuneix obligatòriament, com a mínim, una vegada a l’any, i extraordinàriament tantes vegades com vulgui. A les reunions es tracten aquells temes importants que tenen a veure amb la Fundació i la realització de les finalitats fundacionals. Per poder-se celebrar vàlidament les reunions, hi han d’assistir un mínim de 4 patrons, i els acords s’adopten per la majoria de vots (és a dir, més vots a favor que en contra). En determinades votacions es requereix una majoria reforçada de vots.

També assisteix a les reunions del Patronat el Director General, amb veu però sense vot i, tot i que no està previst als Estatuts, darrerament també hi està assistint la Gerent de la Fundació, també amb veu però sense vot

El President del Patronat és sempre la persona que està al capdavant de l’Alcaldia de Manresa. Aquesta persona té la representació legal del Patronat, presideix les reunions i executa els acords que pren el Patronat. Els patrons són en el seu càrrec durant 4 anys i poden ser reelegits tantes vegades com es vulgui. Els membres del Patronat exerceixen el seu càrrec de forma gratuïta. El Comitè Executiu és l’òrgan que s’encarrega del govern i l’administració ordinària de la Fundació, i està format per 4 membres del Patronat.

El Comitè Executiu té, entre d’altres, les següents funcions:

  • Desenvolupar les directrius i política general que marca el Patronat.
  • Elevar al Patronat la proposta anual de pressupostos anuals de la Fundació.
  • Presentar la proposta de nomenament i cessament del Director General.
  • Donar suport al Director General.

El Comitè Executiu es reuneix sempre que ho creu necessari i com a mínim cada tres mesos, per tractar els afers que són de la seva competència. Les reunions són vàlides si hi assisteixen almenys 3 membres. Els acords s’adopten per majoria de vots.

També assisteix a les reunions del Patronat el Director General, amb veu però sense vot i, tot i que no està previst als Estatuts, darrerament hi està assistint també la Gerent de la Fundació, també amb veu però sense vot.

La Presidència del Comitè Executiu es reelegeix cada quatre anys entre les persones que formen el Comitè Executiu, per acord entre els mateixos membres. Els membres del Comitè Executiu exerceixen el seu càrrec de forma gratuïta.