Serveis

Sant Andreu Salut Fundació assumeix la responsabilitat d’oferir, amb rigor i qualitat, serveis assistencials socials i sanitaris dirigits a persones que pateixen situacions de dificultat, de vulnerabilitat o risc social. Tot i que la majoria dels nostres usuaris són persones grans, en qualsevol edat i en qualsevol moment és possible que algú pugui tenir necessitats especials o un problema de salut complex. Sigui com i quan sigui, nosaltres sempre hi som.

Convalescència

Aquest servei va dirigit a persones afectades per un procés agut, quirúrgic, traumatològic o malaltia descompensada. I un cop compensat aquest procés, requereixen un període de recuperació funcional integral. S’hi ofereix una atenció especialment de rehabilitació física, estimulació i reeducació de les activitats bàsiques de la vida diària. L’objectiu del servei de Convalescència és que l’usuari recuperi la màxima autonomia possible.

El 2017, l’Hospital de Sant Andreu va assolir el nivell d’alta complexitat en aquesta unitat, la classificació de CatSalut en funció de diferents variables de complexitat assistencial. Això vol dir que aquesta unitat és dins les 20 de més complexitat de Catalunya.

51llits
585atesos
32dies d'estada mitjana

Llarga estada

Aquest servei va dirigit a persones majoritàriament d’edat avançada que pateixen una malaltia crònica i/o necessiten una atenció més especialitzada. S’hi ofereix una atenció geriàtrica, de cura i manteniment de la persona des d’un punt de vista funcional, donant suport al pacient i a la seva família. També s’ofereixen estades temporals, quan les famílies tenen una dificultat transitòria que els dificulta tenir-ne cura en el domicili. L’objectiu del servei de llarga estada és l’estabilització de les patologies i l’orientació de recursos a l’alta

67llits
390atesos
65dies d'estada mitjana

Cures pal·litatives

Aquest servei dona una atenció especialitzada a pacients amb malaltia avançada oncològica i no oncològica. L’objectiu d’aquest servei és aconseguir el confort del pacient i el seus familiars mitjançant un control simptomàtic i una atenció multidimensional.

14llits
312atesos
22dies d'estada mitjana

Subaguts

És un servei adreçat a persones grans amb malalties cròniques conegudes i diagnosticades que han patit una descompensació i que poden necessitar un ingrés
de curta durada i atenció especialitzada per equips multidisciplinaris capacitats en geriatria. Els ingressos procedeixen dels serveis d’urgències i, en alguns casos, dels serveis d’atenció primària.

8llits
382atesos
12dies d'estada mitjana

Mitja estada psicogeriàtrica

Dirigit a persones que pateixen un deteriorament cognitiu en fase moderada o avançada, i que necessiten un diagnòstic, control de símptomes i ajustament terapèutic.

S’hi ofereix estades temporals, procurant l’estimulació per les activitats de la vida diària i tallers de psicoestimulació.

L’objectiu és el control de símptomes i el suport a les famílies.

14llits
152atesos
36dies d'estada mitjana

PADES

El PADES (Programa d’atenció domiciliària – Equip de suport) és un equip interdisciplinari format per metge, infermera i treballadora social que es desplaça a domicilis particulars amb l’objectiu d’aconseguir el confort del pacient en situació de malaltia avançada i terminal i dóna suport a la família del malalt.

451usuaris atesos

UFISS

Un equip format per un metge i una infermera de que es desplacen als hospitals d’aguts de Manresa per valorar la situació dels malalts fràgils, que han perdut la seva autonomia o bé pateixen malalties terminals. L’equip els aconsella, a ells i a les famílies, sobre els recursos socials i sanitaris més adients en el moment de l’alta.

1.613usuaris atesos

Unitats ambulatòries

Professionals de l’Hospital de Sant Andreu, i quan cal conjuntament amb els d’altres institucions sanitàries, atenen els malalts i els seus familiars. Concertació prèvia de dia i hora. Són consultes especialitzades de geriatria, demències i cures pal·liatives.

1.100usuaris atesos

Hospital de dia

Servei d’assistència diürna d’estada temporal, bàsicament sanitari, orientat a persones que necessiten rehabilitació després d’un procés agut o en el curs de malalties cròniques. S’hi ofereix rehabilitació funcional, i de les activitats de la vida diària, teràpies d’animació i socialització, així com programes d’educació sanitària, per tal d’aconseguir l’adaptació a la nova situació, la reinserció al seu domicili i prevenir reingressos a l’hospital d’aguts.

58places
111usuaris atesos

Residències i Centres de Dia

Les residències donen un servei d’acolliment adreçat a persones grans que tenen dificultats per continuar vivint a casa seva, ja sigui perquè viuen soles i no poden tenir cura d’elles mateixes o bé per dificultats de suport familiar. Els centres de dia són un servei diürn que s’adreça a persones grans que viuen a casa seva i que tenen un suport familiar al domicili, però que necessiten ajuda o supervisió durant el dia. Es vetlla pel confort i qualitat de vida de totes les persones ateses i es treballa per estimular les capacitats i aconseguir que se sentin com a casa.

377places
485persones ateses

Atenció Domiciliària

És un servei adreçat especialment a la gent gran que viu sola i que pateix alguna malaltia. Els donem suport per portar a terme les activitats bàsiques de la vida diària. En paral·lel, també s’adreça a famílies amb altres tipus de dificultats socials.

289persones ateses
38.349hores/any de servei

Àpats Socials

Els Àpats Socials estan pensats per a persones que no poden preparar-se’ls o que necessiten ajuda per fer-ho. Al mateix temps, però, són autònomes per alimentar-se. Que no reben ajuden o són insuficients.

6.632àpats servits
159persones ateses

Sant Andreu a Casa (SAC)

A través del Sant Andreu a Casa (SAC), Sant Andreu Salut trasllada tota la seva expertesa a les llars de les persones que ho necessitin. Ofereix un ampli ventall de serveis: atenció mèdica, infermeria, fisioteràpia, treball social, logopèdia, teràpia ocupacional o auxiliars de la llar. A més, dins del SAC s’ofereixen dos serveis més: assessorament mèdic a les consultes externes de l’Hospital de Sant Andreu i un espai de rehabilitació a la Residència de Sant Andreu.

161persones ateses
11.733hores de servei durant l'any